The Shady Milkman

I'm right.
Got something to add?